Hva tror vi på?

 

Menigheten lærer:

At Bibelen er Guds inspirerte og ufeilbarlige ord. Den er vår rettesnor og autoritet i tro, lære, etikk og moral (2 Tim 3:15-17; Heb 4:12).

 

Om troen på den guddommelige treenighet, Fader, Sønn og Hellig Ånd. De er av samme vesen, makt og evighet (1Mos 1:26; 5Mos 6:4; Jes 48:16; Matt 28:19).

 

At Jesus er Guds Sønn, som kom til verden for å sone vår synd (1Pet1:20; Joh 3:16-17; Heb 10:5-7).

 

At alle mennesker har syndet, men blir frelst ved troen på Jesu stedfortredende frelsesgjerning, og mottar denne frelse ved å bekjenne sin synd og bekjenne Jesus som Herre i sitt liv (Ef 2:4-10; Rom 10:9-10).

 

At et menneske som er kommet til bekjent tro, skal la seg døpe, og at dåpen skal utføres som i apostlenes dager ved full nedsenkning i vann, til Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånds navn (Matt 28.19-20; Apg 2,38; Rom 6:3-4).

 

At nattverden er et måltid til minne om Jesu Kristi stedfortredende lidelse, død og oppstandelse. Måltidet styrker samfunnet med Kristus og mellom de troende ved Den Hellige Ånd og håpet om Jesu gjenkomst. Dette felles minnemåltid vil stadig bli praktisert inntil Jesus kommer tilbake (Luk 22:19-20; 1Kor 10.15-17; 11:23-26).

 

At den universelle menighet er Kristi legeme og består av mennesker som gjennom tidene har tatt imot Guds frelsestilbud. Alle kristne bør også tilhøre en lokal menighet, og gjennom den søke å fremme Guds rike gjennom aktivt menighetsliv ved tjenester og nådegaver (Apg 2:41,47; Ef 1:22-23).

 

At alle kristne har løfte om å oppleve Åndens dåp. Alle troende bør søke denne kraft til liv og tjeneste for Jesus, og søke den i tro, bønn og hjerterenselse.  Ett av tegnene på åndsdåpen er at man taler i nye tunger (Apg 1:48; 2:3-4; 10:44-46).

 

At Den Hellige Ånd gir nådegaver til menigheten, og de skal ha en sentral og naturlig plass i menighetens liv for den enkeltes og menighetens oppbyggelse (Rom 12:3:13; 1Kor 12-14). Vi tror på guddommelig helbredelse og praktiserer å be for syke slik det er beskrevet i Det nye testamentet (Apg 3:16; Jak 5:14-16). 

 

Om troen på et hellig liv. Helliggjørelsen er en vekst i Kristuslikhet i karakter og vandel (2 Kor 7:1; 1 Tess 4:3; 1Pet 1:14-16).

 

At Jesus skal komme igjen for å hente sin menighet og opprette sitt tusenårige fredsrike på jord (Åp 3:11; 20:1-3).

 

Om den endelige dom (Åp 20:7-15) og om det kristne håpet. Det er en himmel å vinne og en fortapelse å unnfly (Åp 21).

Pastor: Pavel Novik  995 64 638

 

Kontortid: torsdag 10:00-15:00

Besøkadresse:

Randemfaret 15, 1540 Vestby

E-post: filadelfiakontoret@gmail.com. 

Powered by Cornerstone