Hva tror vi på?

 

MENIGHETENS TROSGRUNNLAG

Guds ord. Vi tror at Bibelen er Guds inspirerte og ufeilbarlige ord. Den er vår rettesnor og autoritet i tro, lære, etikk og moral (2.Tim 3:15-17; Heb 4:12-13).

Treenighet. Vi tror på den guddommelige treenighet, Fader, Sønn og Hellig Ånd. De er av samme vesen, makt og evighet (1.Mos 1:26; 5.Mos 6:4; Jes 48:12,16; Matt 28:19).

Skapelsen. Vi tror at Gud har skapt himmel og jord, alt synlig og usynlig. Alt i skaperverket er ment godt og vakkert. Mennesket er skapt i Guds bilde som mann eller kvinne og har en ukrenkelig verdi fra unnfangelse til naturlig død. Vi tror at Gud har innstiftet ekteskapet mellom mann og kvinne som den sanne rammen for samliv. Mennesket er satt til å beskytte og bevare Guds skaperverk. Gud fortsetter å fornye sitt skaperverk, og en dag skal han nyskape hele verden (1.Mos 1:1; 26-27; Sal 8; Sal 19:1-3; Sal 33:9; Jer 1:5; Rom 8:18-23; Åp 21:1-4).

Jesus Kristus vår Frelser. Vi tror at Jesus er Guds Sønn, som kom til verden for å sone vår synd (1.Pet 1:20; Joh 3:16-17; Heb 10:5-7). Vi tror at alle mennesker har syndet, men blir frelst ved troen på Jesu stedfortredende frelsesgjerning, og mottar denne frelse ved å bekjenne sin synd og bekjenne Jesus som Herre i sitt liv (Ef 2:4-10; Rom 10:9-10).

Dåp. Vi tror at et menneske som er kommet til bekjent tro, skal la seg døpe. Vi tror at dåpen er en god samvittighets pakt med Gud og en overgivelse til å etterfølge Jesus innenfor rammen av det kristne fellesskapet. Handlingen er en bekjennelse til Jesu død og oppstandelse, noe som uttrykkes ved at den som blir døpt, senkes under vann og reises opp for å leve et nytt liv. Dåpen utføres i Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånds navn (Matt 28:18-20; Mark 16:16; Apg 10:47-48; Kol 2:12; Rom 6:4-5, 1.Pet 3:21).

Nattverd. Vi tror at nattverden er et måltid til minne om Jesu Kristi stedfortredende lidelse, død og oppstandelse. Måltidet er for alle som bekjenner sin tro på Jesus og styrker samfunnet med Kristus og mellom de troende ved Den Hellige Ånd. Dette felles minnemåltid vil stadig bli praktisert inntil Jesus kommer tilbake (Luk 22:19-20; 1.Kor 10:15-17; 11:23-26).

Menigheten. Menigheten er Jesu Kristi kropp i verden. Den fortsetter Jesu tjeneste og skal være et fellesskap som lærer og utruster Guds barn til å følge Jesus Kristus. Hovedoppdraget er å fullføre misjonsbefalingen ved å gjøre Jesus kjent, trodd, elsket og etterfulgt blant mennesker som ennå ikke tror. Alle som bekjenner Jesus som Herre er en del av den universelle kirke. Vi tror at alle kristne også hører hjemme i en lokal menighet (Mark 16:15-20; Ef 4:11-16; Apg 20:28; Apg 2:47).

Åndens dåp. Vi tror at alle kristne har løfte om å oppleve Åndens dåp. Dette er en gave til alle troende. Alle bør søke denne kraft til liv og tjeneste for Jesus, og søke den i tro, bønn og hjerterenselse.  Tegnet på åndsdåpen er at man taler i nye tunger (Apg 1:8; 2:3-4; 10:44-46).

Åndens gaver. Vi tror at Den Hellige Ånd gir sine gaver til menigheten, og de skal ha en sentral og naturlig plass i menighetens liv for den enkeltes og menighetens oppbyggelse (Rom 12:3-13; 1.Kor 12-14)

Helbredelse og gjenopprettelse. Vi tror på guddommelig helbredelse for sjel og kropp. Vi tror at alle troende kan be for syke slik det er beskrevet i Det nye testamentet (Mar 16:17-18; Jak 5:14-16). Vi tror at Guds Ord har kraft til å gjenopprette og gjøre oss til hele mennesker (Sal 107:19-20; 3.Joh 2)

Et hellig liv. Vi tror på at alle troende skal leve et hellig liv. Helliggjørelsen er en livslang prosess og er et verk av Den Hellige Ånd. Den medfører vekst i Kristuslikhet i karakter og livsførsel (2.Kor 7:1; 1 Tess 4:3; 1.Pet 1:14-16; Rom 12:1-2).

Det kristne håpet. Vi tror at Jesus Kristus skal komme tilbake for å hente sine og deretter opprette det fullendte Guds rike. Vi vil formidle håpet om kroppens oppstandelse og det evige liv. Vi tror på Bibelens ord om to utganger på livet, evig liv og evig død. Bibelen er tydelig på at det er gjennom Jesus Kristus vi blir frelst. På grunn av Jesu frelsesverk trenger ingen å gå fortapt (1.Tess 4:13-18; Matt 24:14; Matt 24:36-42; 1.Kor 15:51-52; 1.Pet 1:3-5).

 

Vi slutter oss til Den apostoliske trosbekjennelse:

 

«Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, fór ned til dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Jeg tror på Den Hellige Ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv.

Amen.»

 

 

Kontakt oss

Filadelfiakirken Vestby
Postboks 226
1541 Vestby

Besøksadresse: 
Randemfaret 15, 1543 Vestby
Org.nr 976 479 300

Pastor Pavel: 99 56 46 38

Kontortid: Onsdager 10:00-15:00

 

Powered by Cornerstone