Ressurser>Artikler>Om tro og hvordan bygge tro - av Øyvind Hæreid
2023-02-15
Om tro og hvordan bygge tro - av Øyvind Hæreid

 

Som kristne vet vi at det er flere grunner til at tro er viktig. En grunn kommer fram i Hebr. 11,6  som sier : "Uten tro er det umulig å tekkes Gud.»  Som Guds barn- ønsker vi selvfølgelig å tekkes Gud med vår tro.
 
Som vi vet åpner den frelsende tro for det viktigste av alt- fellesskap med den treenige Gud her og nå- og siden et evig liv sammen med Gud i Paradis. 
 
I tillegg til den frelsende tro- har vi det vi kan kalle for  "den tro som gir bønnesvar/den under-givende tro/ den tro som ikke gir seg /den tro som overvinner vanskeligheter/den tro som kan flytte fjell av umuligheter". Vi forkorter til "den undergivende tro".
 
Det er ikke minst den undergivende  tro vi ønsker å sette søkelyset på nå. Den undergivende troen kan du og jeg gjøre noe med- styrke- derfor dette innlegget. 
 

Hva  sier bibelen om tro, inkludert den tro som åpner for under og mirakler? 

Hebr. 11,1 definerer tro slik: "Tro er full tillit til det en håper på, overbevisning om det en ikke ser." 
 
STIKKORD FOR  BIBELSK TRO ER: "FULL TILLIT OG OVERBEVISNING".
Hva trenger vi full tillitt og overbevisning om? Vi  trenger  full tillit  og overbevisning først og fremst  til  å tro  på Guds ord og løfter og få erfare at de holder.
 

Litt mer om tro hva tro er:

-Tro viser seg når vi handler på Guds ord, dvs. gjør det Guds ord sier. 
 
-Tro og gjøre Jesus til Herre (overgivelse)- hører sammen.
 
-Tro  hjelper oss  gjennom vanskeligheter. 
 
-Å tro er å stole på satse på/ta for sant Guds ord og løfter
 
-Tro er å forvente at Gud stadfester sitt hellige ord  og løfter med bønnesvar av alle slag- inkludert tegn og under. Se Mark. 16,20.
 
-Tro står i et motsetningforhold til  frykt.  Mark. 5,36.
 
-Tro er noe vi aktivt kan velge, dvs. er for alle troende.
 
-Tro er som nevnt  det som åpner for bønnesvar.
 
Reinhard Bunke: 
«TRO BETYR GANSKE ENKELT Å KJENNE EN PERSON GODT NOK TIL Å STOLE PÅ HAN.»
Min kommentar: Troen kommer gjennom fellesskap med Jesus.  Ap.gj. 3,16b: "Ja, troen som kommer ved Ham, har gitt ham full helse like foran dere alle."
 

Tanker fra Hebr. 11- tros-kapittelet.

(Anbefaler selve teksten i Hebr. 11.)

-Tro har skaperkraft, skaper noe nytt, gir nytt liv. V 3
 
-Tro blir sett gjennom lydighet til Guds ord. v. 4
 
-Troen er til glede for Gud og  belønnes v 5 og 6.  Fantastisk å kunne glede vår skaper.
 
-Tro har kraft i seg til å gi  rettferdighet og frelse til hele familien. v. 7
 
-Tro gjør oss villige til å handle i tråd med Guds ord, og tro kan til og med åpne for naturmirakler. v 8
 
-Troen er villig til å vente på at Guds løfte skal fullbyrdes og  troen gjør oss villige til å leve uten komfort. v.9
 
-Troen tror på Guds løfter - selv om de  virker umulige. Slik tro lønnes.  v. 11.
 
-Troen er villig til å bli satt på prøve av Gud og er villig til å ofre det dyrebare  v.17
 
-Tro som handlet etter  Guds ord- er i stand til å åpne for at en mur av umulighet kan falle. (Jeriko) v 30
 
Et gjennomgående kjennetegn på bibelsk tro i Hebr. 11- viser seg gjennom å være villig til å ta en risiko, være modig og handle etter Guds ord og vilje. 
 

APOSTELEN Peter er et godt eksempel på en som viser sin tro gjennom å være villig til å ta en risiko.

 
Mt. 14,28-29: Peter svarte Ham: «Herre, hvis det er Deg, så be meg komme til Deg på vannet.» Han sa: «Kom!» Da Peter var kommet ut av båten, gikk han bortover vannet for å komme til Jesus. 
 
Et eneste uttalt ord fra Jesus ga Peter tro til i bokstavelig forstand til  å gå på vannet. Peter visste at Jesus stadfester sitt ord med under og tegn. Mark. 16,20.
 
Samme trosrisiko tok Peter da han i Jesu navn helbredet den lamme i Apg. 3,6-7: Da sa Peter: «Sølv og gull har jeg ikke, men det jeg har, gir jeg deg: I Jesu Kristi, Nasareerens navn, stå opp og gå!» Han tok ham i den høyre hånden og reiste ham opp, og straks fikk han styrke i føttene og anklene.
 
Å dra opp en mann slik Peter gjorde- krever både tro og en vilje til å ta en risiko.
 
KORT SAGT ER den bibelske troen vi snakker mye det samme SOM Å HANDLE PÅ GUDS ORD.
 
 

Hvorfor er det viktig å tro?

Vi har alt nevn viktige grunne og svarene er også flere enn vi kan ta opp nå. Noen svar blir gitt i stikkordsform, andre litt mer utførlig.
 
 • Vi repeterer det vi nevnte om den frelsende tro: Ef. 2,8: "For av nåde er dere frelst ved troen ... "
 • Det neste er at troen velsigner med og er fred i hjertet. Joh. 14,27: "Min fred gir jeg dere." 
 • Tro har kraft i seg til å ta vekk eller redusere frykt, stress og ufred, og derved gi en god hverdag og bedre helse.
 • En annen viktig grunn til å tro, er at troen åpner opp for Guds kraft. Ef. 1,19 taler om hvor overveldende hans kraft (dvs. Guds kraft) er hos oss som tror.» Troen åpner altså opp for DHÅnds kraft. 
 • Det er også viktig å tro fordi troen er  ressursen til bønnesvar av alle slag, inkludert under og tegn. Mark. 11,24: «Derfor sier Jeg dere: Alt det dere ber om når dere ber, tro at dere mottar det, og det skal bli gitt dere.»  Og Mark. 11,23: «For SANNELIG sier jeg dere: Den som  sier til dette fjellet: «Løft deg og kast deg i havet! Og ikke tviler i sitt hjerte, men TROR  at det han sier skal skje, han skal få det som han sier.» Jesus sier her tydelig-at troen er i stand til å flytte fjell av umuligheter. Så til Joh.15:7: "Dersom dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det." Å forbli i Jesus, er å tro på Jesu ord og løfter. Dette åpner for  bønnesvar av alle slag.
 • Det neste: Jesus selv overvant djevelens fristelser ved å tro, stå fast på og bekjenne Guds ord. (Mt. 4,1-11). Det står skrevet, sa Jesus til fristelsene djevelen kom med, og så siterte Jesus Guds ord. Fordi Jesus trodde på og siterte Guds ord- måtte djevelen vike. Når Jesus, GUDS ENBÅRNE SØNN, overvant  djevelens fristelser ved å tro på og sitere Guds ord, hvor mye mer trenger du og jeg, når djevelen prøver å friste oss, tro på og bekjenne Guds ord. Vi kan slå fast at TROEN på og bekjennelse av Guds ord, BESKYTTER OSS FRA Å FALLE I SYND. Og det er lurt å ikke falle i synd, for da får vi som 1. Pet. 3,12 sier: FLERE BØNNESVAR- flere velsignelser. 
 • En annen velsignelse ved å velge å tro, er at troen motvirker og beskytter oss mot  frykt. Joh. 14,1: "La ikke hjertet bli grepet av frykt! Tro på Gud og tro på meg." Joh. 14,1 viser bl.a. at frykt står i et motsetningsforhold til  tro og at tro  beskytter mot frykt. Og det er viktig, for frykt står bak en stor andel av menneskenes unødvendige bekymringer, plager og sykdommer.  80 % av våre sykdommer (noen mener en enda større prosent) har sin årsak i stress- som igjen har sin rot i frykt, det motsatte av tro.
 • Neste velsignelse i stikkordsform: Troen  gir oss, i følge Efes. 3:11-12, frimodighet og Bibelen lærer oss at FRIMODIGHET GIR STOR LØNN.
 • Enda en velsignelse: 1. Kor. 5,4: Alt det som er født av Gud, seirer over verden. Og dette er den seier som har seiret over verden, vår tro. Troen overvinner verden, dvs. alt som ikke er av Gud. 
 
Ønsker du å bygge din tro? Du svarer forhåpentligvis «Ja». Da blir neste spørsmål: 
 

Hvordan bygge bibelsk tro? 

 1. Rom. 10,17: "Så kommer da troen av det en hører, og det en hører kommer ved Guds Ord."  Troen - bygges  først og fremst ved å studere Guds ord. Vi bygger tro ved  å lese lese Guds ord, gjerne gruble på det, tygge på det, trenge dypt inn i  det, gjerne daglig, og deretter handle på det vi har lest. Det virker som at troen bevisstgjøres og sikkert kan styrkes ved høyt å sitere Guds ord og løfter, gjerne i tilknytning til noe vi ønsker at Gud, iflg. sine løfter, skal gjøre eller beskytte oss fra.
 2. Det neste som bygger tro: Hebr. 12,2: «Jesus troens opphavsmann og fullender».  Vi får mye tro uten å tenke spesielt på det  rett og slett fordi Jesus, av nåde gjennom fellesskap med Ham, styrker vår tro. 
 3. Vi får fellesskap med Jesus ikke bare ved å ta til oss Guds ord, men også gjennom bønn, takksigelse, lovprisning, tilbedelse OG LYDIGHET til OrdetReinhard Bunke sier: «TRO BETYR GANSKE ENKELT Å KJENNE EN PERSON GODT NOK TIL Å STOLE PÅ HAN.» Apg. 3,16 taler om «TROEN SOM KOMMER VED HAM»(=JESUS)
 4. Det neste som bygger tro: Å etterfølge bibelske veiledere med stor tro - styrker troen. Hebr. 13,7 Derfor er det viktig å velge en menighet som tror på Guds ord og ha åndelig fellesskap med gode forbilder.
 5. Å se eller erfare tegn og under- styrker   den undergjørende troen. Kfr. de første disiplene og deres erfaringer med å formidle Guds mirakler.
 6. Bønn om tro åpner som nevnt for tro: Apostlene viste vei for oss da de i Luk. 17,5  ba Jesus om mer  tro. "Apostlene sa til Herren: «Gi oss mer tro!»"
 7. Forbønn  fra fra andre troende er også bra..
Kan DHÅ gi oss tro?  Svaret er ja. Se bl.a. 2. Kor. 4,13. Og det står om Jesus at Han er troens opphavsmann og fullender. Jesus og DHÅ er ett. Dvs. at Jesus og DHÅ i oss, fullfører vår tro, virker tro i våre liv. Og  1.Kor. 12,9 sier at en av de ni Åndens gaver er tro.  
DHÅ kan, med andre ord, utruste oss ikke bare med kraft, men også med en undergjørende, sterk tro. DET ER EN REALITET AT  TROEN OG DHÅ GJENSIDIG  «LØFTER» HVERANDRE.
 
Når vi er inne på DHÅ, minner det oss om at  tungebønn,  iflg. 1. Kor. 14,4, er til egen oppbyggelse. Egen oppbyggelse inkluderer  en oppbyggelse av vår tro.
 
Kan takksigelse, lovprisning  og tilbedelse bygge tro? Salme 100 viser at takksigelse, lovprisning og tilbedelse bringer oss inn i Guds nærvær. I Guds nærvær  forløses alle typer velsignelser,  inkludert tro. 
 

Fra virkeligheten...

Til slutt har jeg lyst til å fortelle en historie FRA VIRKELIGHETEN, som viser at tro kan åpne opp for vidunderlige resultater.
 
Mange har sikkert hørt om den verdenskjente misjonæren og engelskmannen James Hudson Taylor og kanskje også noe om hans familie. Hudsons og hans families virke gjennom «China Inland Mission» medførte enorme vekkelser i Kina på 1800 tallet og begynnelsen av 1900-tallet. 
Hudson  tilbragte 54 år i China, var delaktig i at 800 misjonærer arbeidet der, at det  ble startet 125 skoler og 300 misjonsstasjoner  og at  20.000 ble omvendt. For noen år siden hørte jeg at det  var omtrent 50 millioner kristne i Kina. Hvor mange av dagens kristne i Kina har blitt kristne p.g.a. familien Hudson Taylors tro? 
Hans kone Maria Jane Taylor uttalte noe som forteller om mulige «kostnader» ved tro. Da Hudsons kone var 6 og 9 år gammel, døde hennes misjonær-foreldre mens Maria var sammen med dem på misjonsmarken. På tross av disse tragediene-valgte Maria  Taylor  å reise ut i misjon da hun bare var 16 år gammel. Hun forteller at hun og hennes manns felles liv i misjonens tjeneste var vanskelig, og det i stigende grad. De opplevde skeptisisme og motstand fra kinesere, opposisjon og kritikk fra hjemlandet England, problemer i misjonær-teamet, mye sykdom som plaget familien og mangel på økonomiske midler. 
Problemene kulminerte, for Hudsons kone, da hun etter til sammen å ha født 9 barn, hvorav 5 døde på misjonsmarken, selv døde på misjonsmarken av kolera. Da var hun bare 33 år gammel. Alle hennes og Hudsons  4 gjenlevende barn ble selv misjonærer på tross at misjonen hadde kostet deres unge mor livet.
Dette var bare et lite lyn-blikk inn i Hudson-familiens liv og virke. Deres ubøyelige tro på Jesus, som viste seg i utholdenhet, lydighet og overgivelse, var utgangspunktet for at millioner har fått fellesskap med Jesus og del i det evige liv.
 
 

 

 

 

 

Kontakt oss

Filadelfiakirken Vestby
Postboks 226
1541 Vestby

Besøksadresse: 
Randemfaret 15, 1543 Vestby
Org.nr 976 479 300

Pastor Pavel: 99 56 46 38

Kontortid: Onsdager 10:00-15:00

 

Powered by Cornerstone